Canle de denuncias

Mancomunidade do Salnés

Plan de medidas antifraude

Canle de denuncias

Dentro do Plan de medidas Antifraude aprobado pola Mancomunidade do Salnés atópase a posta ao dispor desta canle de denuncias.

Se desexa poñer no noso coñecemento feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións promovidas pola Mancomunidade do Salnés, pode utilizar o formulario habilitado para o efecto.

Salvo no caso de que vostede solicite expresamente o contrario, a Mancomunidade do Salnés gardará total confidencialidade respecto da súa identidade. Con carácter previo á remisión de información pode expor as dúbidas e preguntas que estime oportuno á seguinte dirección de correo electrónico: contratacion@osalnes.com
Formato válido: 12345678X sen espazos nin guións
Razón social da empresa á que representa
Formato válido: X12345678 ó X1234567X sen espazos nin guións
Cubra este campo si esta é a forma na que desexa comunicarse
Cubra este campo si esta é a forma na que desexa comunicarse
Formato válido: 12345678X sen espazos nin guións
Razón social
Formato válido: X12345678 ó X1234567X sen espazos nin guións
Indique, para cada persoa ou entidade, o NIF/CIF e o nome e apelidos ou razón social.

Os feitos deben describirse da forma máis concreta e detallada posible, debendo achegarse calquera documentación ou elemento de proba que facilite a súa verificación. Non se dará curso á información recibida cando a escaseza da información remitida, a descrición excesivamente xenérica e inconcreta dos feitos ou a falta de elementos de proba fornecidos non permitan realizar unha verificación razoable da información recibida e unha determinación mínima do tratamento que deba darse aos feitos comunicados.

Indique a relación de documentos que desexe enviar á Mancomunidade do Salnés, para que este póidase poñer en contacto con vostede a efectos de indicarlle como remitilos.
Base xurídica: RGPD: 6.1 a) o interesado deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos; 6.1 c) o tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento. Finalidade do tratamento: Xestión administrativa das solicitudes que se realicen a través da páxina web, o seguimento e remisión aos posibles interesados de actividades, noticias, cursos, programas ou de calquera dos servizos e produtos ofrecidos que estean relacionados coa actividade institucional que a Mancomunidade do Salnés desenvolva. Colectivo: Persoas físicas, incluídas os representantes de persoas xurídicas. Categorías de Datos: Datos identificativos. Categoría destinatarios: Non están previstas comunicacións de datos. Transferencias Internacionais: Non están previstas transferencias internacionais dos datos. Prazo supresión: Conservaranse durante o tempo necesario para o cumprimento dos dereitos e obrigacións derivados da relación contractual. Entidade responsable: Mancomunidade do Salnés. Exercicio de dereitos: Tal e como veñen recollidos na Política de Privacidade Delegado de protección de datos: Rexistro Xeral. C/ Campo de Feira, 1. Meaño. 36968 Pontevedra
Scroll al inicio