EMPREGA O SALNÉS

Orientación

Dentro desta sección atoparemos recursos que nos poden servir de axuda  a procura de emprego. Buscar emprego é realizar un traballo, que nos esixe un método e unha disciplina, xa que será necesario pór en marcha todos os nosos recursos e habilidades. Polo que podemos considerar a tarefa de buscar traballo como un investimento para o noso futuro.

Durante o proceso de procura xorden dificultades que adoitan ser superadas polas persoas máis preparadas ou cualificadas para relacionarse, para escribir o seu curriculum, para responder a unha entrevista de selección, onde buscar.. etc. Todas as personas en busca de emprego, dun modo ou outro, necesitan ferramentas de traballo que lles faciliten chegar até o final con éxito.

O Currículo é unha ferramenta imprescindible para buscar emprego.

Nel indicaremos toda a información persoal, formativa e profesional organizada nun documento, e transmitiremos o noso perfil profesional aos empregadores.

O primeiro obxectivo que buscamos co noso cv. é obter unha entrevista de traballo.

Como debe ser:

 • O teu currículo non debe exceder dunha ou dúas páxinas.
 • Tes que coidar o estilo e evitar os erros de ortografía. A redacción debe ser breve e concisa. Escrito a ordenador. Que teña fácil lectura.
 • Tes que coidar a imaxe: papel de calidade, caracteres apropiados ao contido.
 • Se incluímos fotografía ten que ser recente e de tamaño carné.
 • E non esquezas, é importante que adaptes o teu cv. a cada posto de traballo ao que optes.

Como se debe estruturar:

 • Datos persoais: Nome e apelidos, dirección persoal, número de teléfono de contacto, dirección de correo electrónico, etc.. Tamén podemos engadir aquí o carné de conducir. 
 • Perfíl Profesional: Breve resumo da túa vida laboral e académica.
 • Experiencia Profesional: Experiencia laboral relacionada cos estudos ou que poidan ser de interese para a empresa que desexa contratarche. Non esquezas sinalar as datas, a empresa onde traballaches e as funcións e tarefas levadas a cabo.
 • Formación Regrada: Estudos que realizaches, indicando datas, centro, e lugar onde foron realizados.
 • Formación Non Regrada: Estudos realizados que melloran a túa formación, indicando as datas e horas, o Centro e o lugar onde foron realizados.
 • Idiomas: Neste apartado mencionarás os idiomas que coñeces e o teu nivel. Se obtiveches algún título recoñecido.
 • Informática: Sinala aqueles coñecementos informáticos que posúas: sistemas operativos, procesadores de texto, follas de cálculo, bases de datos, deseño gráfico, internet, etc.
 • Outros Datos de Interese: Neste último apartado sinala todos aqueles aspectos que non foron incluídos aínda, tales como: Carné de conducir (no caso de non sinalalo con anterioridade) dispoñibilidade, habilidades, etc.
 

A carta de presentación é “unha tarxeta de visita” que acompaña ao noso currículo. O seu obxectivo é atraer a atención da persoa que a lea, causando unha impresión favorable e conseguindo o resultado que buscamos: lograr unha entrevista.

Establécense dous tipos de carta de presentación obedecendo a motivos diferentes:

Autocandidatura: cando a enviamos por iniciativa propia sen que haxa unha oferta previa.

Resposta a unha oferta: cando respondemos a unha oferta de traballo concreta.

En ambos os casos debemos ter en conta tanto a redacción como a presentación, xa que a través desta transmitimos información sobre a persoa que a envía.

Recomendacións:

 • Personalizala, dirixila a unha persoa concreta.
 • Redactar en primeira persoa.
 • Escrita a ordenador por unha soa cara, evitando as faltas de ortografía.
 • Utilizar unha soa folla de papel, con amplos espazos entre parágrafo e parágrafo
 • Curta e directa.
 • Clara e convincente.
 • Ser positivo, expondo o que se sabe facer.
 • Sempre debe ir asinada.

 Estrutura:

 • Nome e apelidos, dirección, teléfono do remitente. Xeralmente está aliñado á esquerda.
 • A data, precedida do nome da cidade, aliñada á dereita.
 • Datos da empresa ou persoa á que nos diriximos. O nome do destinatario debe ir precedido do tratamento: Sr. D., Sra. Dª.
 • A entrada da carta adoita levar o tratamento habitual:  Sr./a:  ou  Moi Sr./a meu/a.

O texto consta xeralmente de tres parágrafos:

 • Primeiro: Téntase captar a atención do lector falando dos logros da empresa (autocandidatura) ou se fai referencia á oferta de emprego.
 • Segundo: Presentación e resumo dos puntos fortes do teu curriculum que se adxunta, facendose referencia ao cv adxunto.
 • Terceiro: Solicitar unha cita e/ou mostrar interese por participar no proceso de selección.

 A carta péchase coa despedida de cortesía e a firma.

                         Exemplo Carta Autocandidatura                                                 Exemplo Carta Resposta a un Anuncio

Actualmente  do mercado laboral, agora hai un maior número de xente buscando traballo e isto fai que as empresas en lugar de elixir entre 5 persoas, poidan elixir entre 15, o que tamén posibilita que apreten máis aos candidatos/as en canto ás súas condicións, etc, ou que os procesos de selección se antes duraban unha media de 15 días alárguense 1 mes. 

Neste sentido xoga ao seu favor o noso equipo de Prospección e o labor que se fai de intermediar polos/as candidatos/as. Pensar que non é o mesmo enviar un curriculum a unha empresa que nós dende o servizo de emprego enviemos o curriculum, chamamos e comentemos coa persoa de selección ou de recursos humanos que lle pareceu o CV, ou para preguntar polo desenvolvemento das entrevistas, etc. 

Isto, permite situarvos nunha oferta por diante do resto de candidatos/as, o cal non quere dicir que a selección estea garantida, iso depende directamente de vós.

A entrevista de traballo é o momento máis importante de todo o proceso de procura de emprego xa que todo o feito anteriormente, elaboración do currículo e envío de carta de presentación, teñen como finalidade conseguir esa entrevista. A unha entrevista de selección chegan os/as candidatos/as  que teñen algunha posibilidade de ser contratados, por iso é polo que sexa tan importante preparala.

TIPOS DE ENTREVISTA

As entrevistas de traballo podemos clasificalas en distintos tipos segundo:

O número de participantes. Neste caso pode ser individual ou colectiva.

Será individual cando haxa só un entrevistado e un entrevistador, e colectiva cando haxa máis dun entrevistador ao mesmo tempo. En ocasións o usuario/a pasa por diversos entrevistadores en distintos momentos que poden ter capacidade para decidir cal é o/a candidato/a máis idóneo (entrevista individual). Na colectiva, en cambio hai veces que se opta porque esten reunidos todos os entrevistadores que teñen que tomar a decisión final, co cal, o entrevistado/a se enfrontaría a distintos entrevistadores ao mesmo tempo (entrevista colectiva).

Como estea estruturada. Podería ser, directiva, non directiva ou mixta.

Falarase de directiva, cando o guión de preguntas este pechado de antemán. Desta forma, todos os entrevistados contestan as mesmas preguntas. Estas adoitan abarcar moitos aspectos, tanto laborais como actitudinais, mesmo persoais. Úsanse principalmente para comprobar ou corroborar os datos que veñen recollidos no currículo.

Cando se fala de entrevista non directiva é para facer referencia a aquelas que non dispoñen dun formato de preguntas pechadas, senón que se lanzan temas e onde se observa a capacidade para desenvolverse do usuario/a, os seus valores, actitudes…

Por último, a entrevista mixta, é aquela que combina preguntas das dúas entrevistas anteriores. Normalmente adoita seguir un guión establecido, para pasar cando este esgótese a preguntas máis abertas que sonden aspectos persoais do entrevistado/a.

O grao de tensión, que poderá ser normal, dura, ou de choque.

 Tense que ter en conta que todas as entrevistas teñen un grao de tensión que se desprende principalmente das expectativas, os medos que presente o entrevistado/a. 

Cando o entrevistador/a non aumente coas súas preguntas ou as situacións que expoña máis tensión, falarase de entrevista de tensión normal. En cambio, hai ocasións onde pola natureza do traballo a desenvolver é necesario observar a capacidade de resposta que ten un usuario/a ante distintas situacións ou a súa capacidade para controlar situacións difíciles. É, nestes casos cando, cando o entrevistador/a opta por aumentar a tensión na entrevista dando lugar ao que se coñece como entrevistas duras ou de choque.

PRINCIPAIS PAUTAS PARA FACER UNHA ENTREVISTA

 • Estar relaxado, dar a sensación de ter a situación controlada. Ser naturais.
 • Empezar cun saúdo estirando ben a man, nin moi forte nin moi débil.
 • Non aceptar un cigarro, nin comida aínda que nolo ofrezan.
 • Durante a entrevista, prestar atención ás preguntas e non interromper.
 • Evitar falar de vacacións ou política da empresa en canto a subidas de soldos.
 • Dirixirémonos ao noso interlocutor dándolle o trato de vostede, a non ser que se nos pida o contrario.
 • Utilizaremos o seu primeiro apelido.
 • Debemos mirar aos ollos do entrevistador; así demostraremos seguridade e deixaremos que sexa el quen dirixa a entrevista.
 • Debemos ter en conta que a entrevista ten unha duración determinada co cal o tempo que temos para convencer coas nosas respostas ao entrevistador é limitado.
 • Manter unha actitude positiva.
 • Ser sincero. Coñecer perfectamente o currículo que presentamos para poder facer fronte a calquera pregunta que se nos faga.
 • Coidar a linguaxe non verbal: non fregarnos as mans constantemente, non taparnos a boca ou mirar cara abaixo, non mover as pernas con insistencia dando a sensación de inseguridade e de perda de control.

POSIBLES PREGUNTAS NUNHA ENTREVISTA DE TRABALLO

A continuación podes descargar un PDF con diferentes preguntas que son máis frecuentes durante unha entrevista de traballo. Intenta preparalas de cara a facer unha mellor entrevista de selección e poder conseguir o posto de traballo.

PREGUNTAS E CONSELLOS ENTREVISTA DE TRABALLO

Existen moitísimas páxinas webs para atopar traballo. Podes caer na tentación de consultalas todas, para que non se che escape ningunha oferta de emprego. Pero isto pode consumir moito do teu tempo e non é tan efectivo como parece. Para unha procura metódica e efectiva, deberás comezar por seleccionar os portais de emprego que utilizarás.

Existen varios tipos de webs de procura de emprego:

Webs de traballo xeneralistas:

Estes adoitan ser portais cunha audiencia relativamente grande, na que os empregadores (empresas, técnicos de recursos humanos, empresas de traballo temporal, consultoras de recursos humanos …) publican os seus anuncios directamente. Nelas atopases todo tipo de postos.

Portais de emprego especializados:

Existen tamén webs especializadas nun sector de actividade (por exemplo, tecnoloxía), nun tipo de postos concretos (por exemplo, executivos), nunha zona xeográfica ou mesmo nun tipo de contrato (por exemplo, traballos temporais)

Estas webs de emprego ao ser máis específicas, será para ti máis fácil e rápido atopar ofertas que se axusten ao teu perfil.

Metabuscadores de ofertas de emprego:

Os metabuscadores agrupan anuncios de webs de emprego, sitios institucionais, empresas, consultoras de selección de persoal, empresas de emprego temporal. Atoparás unha gran cantidade de ofertas, con todo, pero o seu problema é que poden carecer de precisión. Ás veces algúns anuncios aparecen incorrectamente catalogados, son moi antigos ou están duplicados.

Dende aquí  podes descargar unha lista cos portais de emprego máis coñecidos.

Ir arriba