FORMACIÓN

Mancomunidade do Salnés

Mancomunidade do Salnés

Obradoiro de Promoción Turística do Salnés

A necesidade de formación en turismo na comarca do Salnés constátase ano tras ano, especialmente trala súa consolidación como destino de Excelencia Turística. Esta situación é a ideal para a retroalimentación entre o destino e o Obradoiro de Hostalería, na súa condición mixta de espazo formativo e de apoio á creación de emprego.

INTRODUCIÓN

A Comarca do Salnés é cada ano o destino elexido  de milleiros de turistas. A combinación de : clima, riqueza biolóxica, diversidade de recursos naturais, gastronomía, festividades … fan do Salnés o lugar ideal para a desconexión. A súa fama, nacionalmente extendida, é  en gran parte grazas á labor de comercialización realizada e a posta en marcha de accións tan importantes coma as xestionadas pola  Mancomunidade do Salnés quen desenvolveu un Plan de Excelencia Turística (para os concellos de O Grove e Sanxenxo), un Plan de Dinamización Turística (que afectou os sete concellos restantes), un Plan de continuidade (financiado polo Ministerio de Industria, Turismo  e Comercio) e de xeito anual ven asinando convenios de colaboración coa Secretaría Xeral de Turismo da Xunta de Galicia. Sen embargo e a pesar deste incremento turístico,  vense rexistrando nos últimos anos unha tasa de desemprego moi alta no sector servizos e  especialmente, na poboación moza da comarca. Isto é debido á forte estacionalidade do turismo marcada pola centralización das reservas  nos meses estivais deixando, deste xeito, a meirande parte do ano sen apenas actividade turística. Por este motivo, a Mancomunidade do Salnés pon en marcha o Programa de Emprego de “Promoción turística do Salnés”, cuxo obxectivo principal é formar ás persoas mozas para así desestacionalizar o turismo e apostar por novos modelos turísticos máis sostibles e de calidade que teñan un impacto positivo nas actividades turísticas. Deste xeito, o proxecto está a formar a 16 alumnos/as traballadores/as nas especialidades de “promoción turística local e atención ao visitante”  (8 alumnos/as) e “xestión de marketing e comunicación” (8 alumnos/as) para posteriormente inserilos no mundo laboral. O plan de formación inclúe todos os coñecementos, destrezas e experiencias que se lle pretendan transmitir ao/á alumno/a traballador/a nos diferentes módulos de formación ademáis da formación nas últimas tecnoloxías dispoñibles para a creación de recursos turísticos e audiovisuais. Os programas de emprego configúranse como programas mixto de emprego e formación que teñen por finalidade mellorar a ocupabilidade das persoas mozas desempregadas mediante a realización de obras ou prestación de servizos de interese  social que posibiliten aos alumnos obter unha cualificación profesional que favoreza a súa posterior inserción no mercado laboral.

SUBVENCIÓN

A Mancomunidade do Salnés ten concedida, ao abeiro da Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de Programas de emprego para persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema nacional de garantía xuvenil (formación e aprendizaxe) no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 13 do 21 de xaneiro de 2020), do Obradoiro de Emprego de Promoción Turística do Salnés. A Comisión Central de Valoración informou favorablemente a concesión dunha subvención polo importe de 369.492,32 €, para 16 alumnos/as-traballadores/as e cunha duración de 12 meses.

Esta axuda enmárcase dentro do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, cofinanciado polo Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo para o período 2014-2020, nunha porcentaxe do 91,89%. O plan de formación incluirá todos os coñecementos, destrezas e experiencias que se lle pretendan transmitir ao/á alumno/a-traballador/a no Certificado de Promoción turística local e información ao visitante, así como no Certificado de Xestión de marketing e comunicación; prevención de riscos laborais; información e orientación profesional; formación empresarial; sensibilización ambiental; sensibilización en igualdade de xénero; alfabetización informática; formación compensatoria, se é o caso, así como calquera outra actividade de índole similar que beneficien na súa formación e inserción laboral.

COLABORACIÓNS

O centros ou puntos de atención ao turismo da comarca do Salnés serán lugares moi importantes para o bo desenvolvemento da especialidade de Promoción turística e atención ao visitante, xa que moitos dos coñecementos que adquiran a través desta formación teñen un enfoque eminentemente práctico. Os mozos e mozas que realicen o Certificado de profesionalidade de Marketing e comunicación contarán coa participación das empresas máis importantes da comarca,  facéndoos partícipes das diferentes estratexias que estas empresas levan a cabo para dar a coñecer os diferentes productos que ofrecen ao mercado. Por isto, grazas aos proxectos formativos que imos desenvolver , conseguiremos acadar unha elevada implicación do sector turístico e empresarial , todo elo a través das súas principais asociación turísticas e empresariais.

DATOS DE INSERCIÓN

As perspectivas de inserción laboral dos nosos/as alumnos/as traballadores/as son moi elevadas, pois o sector turístico da Comarca do Salnés absorberá, sen ningún tipo de problema, a meirande parte do alumnado que formemos neste programa de emprego

SALNÉS CLICK

Iniciativa da Mancomunidade de O Salnés xunto co Consorcio de comercio de O Salnés e a Axencia Turismo de Galicia que ten como finalidade fomentar o turismo, a gastronomía e o comercio na comarca para, con elo, a economía circular para comprar produtos e servizos e reservar experiencias da nosa comarca. Os/as alumnos/as traballadores/as do obradoiro realizan unha importante labor de información, asesoramento, soporte e axuda no proceso de alta de todos os establecementos interesados en formar parte da plataforma así como da carga de toda a información e produtos. Asemesmo colaboran na estratexia de comercialización da plataforma coa elaboración de trípticos informativos, spots publicitarios, informes de mercado persoalizados.

CURSO ELABORACIÓN DOCUMENTOS WEB

Este punto é moi importante, xa que estar a vangarda das últimas tecnoloxías disponibles para a creación de recursos turísticos e audiovisuais, por iso inclúese na formación complementaria 2 módulos de informática: UF_1841: Elaboración de documentos web mediante linguaxes de marcas.MF0493_3: Implantación de aplicación web en contornas internet, intranet e extranet

REALIZACIÓN DE CONTIDO PROMOCIONAL

Os/as alumnos/as traballadores/as da especialidade de Turismo realizan un inventario dos recursos dos 9 concellos que compoñen a Comarca do Salnés para así, posteriormente, poder elaborar contido promocional de diferentes rutas e produtos turísticos.

FORMACIÓN

Noticias relacionadas

Scroll al inicio