Sanxenxo e O Grove. Polos Turísticos Intelixentes

ENTIDADE PARTICIPANTE
Mancomunidade do Salnés
NOME DE ENTIDADE pertencente á Comunidade Autónoma de Galicia
NOME DA INICIATIVA
Sanxenxo e O Grove: Polos Turísticos Intelixentes.

OBXECTIVOS DA INICIATIVA E RESULTADOS ESPERADOS

INTRODUCIÓN

“Sanxenxo e O Grove: Polos Turísticos Intelixentes” é un proxecto que ambiciona converter ao eixo formado por dous dos municipios turísticos de referencia en Galicia nun Destino Turístico Intelixente. Preténdese pór en marcha un proceso continuo de mellora da eficiencia na xestión de servizos públicos aproveitando o potencial do TIC, garantindo unha óptima experiencia turística aos visitantes de ambos os concellos.

Tanto en Sanxenxo como no Grove obsérvase o fenómeno da estacionalidade elevado á máxima potencia. Falamos de municipios que multiplican a súa poboación no verán e da mesma maneira que son meses de picos en canto a número de viaxeiros, pernoctacións e, por suposto, facturación do sector turístico, o período estival supón un auténtico reto para os municipios en canto a xestión de servizos públicos. Especialmente en materia de seguridade e mobilidade, Sanxenxo e O Grove deben acometer estratexias innovadoras *que permítanlles dar servizos eficientes non só ao turista, senón tamén ao cidadán local.

Falar de turismo no Grove e Sanxenxo é falar dun sector estratéxico para a economía local, polo que se fai imprescindible unha adecuación ás características do turista do século XXI.

A innovación xogará un rol capital na xeración de novas oportunidades de negocio que aproveiten a rica oferta en recursos turísticos de ambos os concellos. E é que tanto Sanxenxo como O Grove contan con numerosas praias distinguidas con certificados de calidade de diversa índole, unhas condicións meteorolóxicas ideais, unha gastronomía de referencia, así como recursos naturais e patrimoniais suficientes como para articular produtos turísticos de primeiro nivel. Chegadous a este punto, antóllase necesario que toda a armazón turística, tanto público como privado, adáptese para recibir a un turista que, no século *XXI, está hiperconectado e ten acceso a todo tipo de información. É o viaxeiro o que marca a velocidade dos cambios na industria turística, polo que será preciso atendelo en cada momento do seu ciclo de viaxe e ofrecerlle óptimos servizos e contidos.

A posta en marcha de mecanismos de intercambio de información público-privados e público-públicos favorecerá a gobernanza do destino e permitirá crear unha cultura de goberno aberto, xerando unha nova contorna turística preparado para competir nun mercado cada vez máis dixitalizado. Esta colaboración entre os diferentes axentes da cadea valor será clave tamén para interpretar os cambios nos hábitos do turista e orientar os esforzos a impulsar procesos de innovación aberta que beneficien a todo o sector. Así mesmo, a incorporación de tecnoloxías  en ámbitos municipais vinculados coa seguridade e a mobilidade aumentará a eficacia e eficiencia destes procesos e servizos, tan importantes para que a experiencia do turista sexa óptima. Por último, farase fincapé nunha xestión turística integral baseada en criterios de sustentabilidade . Esta sustentabilidade centrarase no ámbito ambiental e nunha accesibilidade tanto física como dixital.

O proxecto “Sanxenxo e O Grove: Polos Turísticos Intelixentes” debe servir como tractor dun proceso que beneficiará non só ao visitante, senón tamén á poboación local de ambos concellos e, por extensión, de toda a Mancomunidade do Salnés.

A iniciativa pivota ao redor de 3 obxectivos principais:

  1. Aproveitar a tecnoloxía para profundar no coñecemento do turista, incrementado con iso a competitividade do sector.
  2. Implementar solucións tecnolóxicas innovadoras que permitan aos xestores municipais xestionar a saturación do destino nos meses estivais e aos operadores privados unha mellor calidade na prestación do servizo.
  3. Mellorar a eficiencia na xestión e prestación de servizos públicos con alta incidencia no turista e o cidadán a través de cambios nos seus modelos de xestión apoiados no TIC.

RESULTADOS ESPERADOS E GRAO DE IMPACTO NO DESENVOLVEMENTO DO TERRITORIO

Coa posta en marcha de “Sanxenxo e O Grove: Polos Turísticos Intelixentes” preténdese alcanzar os seguintes resultados:

  • Un maior coñecemento do turista e un sector turístico máis competitivo: Polos turísticos máis innovadores e dixitalizados.

Un bo uso da tecnoloxía permitirá dispor de suficiente información de calidade sobre o viaxeiro, as súas motivacións e comportamento, esperándose un impacto notable desde diversos puntos de vista, como son:

  • Unha óptima xestión dos picos de demanda turística, grazas a solucións tecnolóxicas centradas na seguridade e movilidade: Mellora na gobernanza do destino.

A iniciativa conta con solucións verticais que inciden directamente na mellora da seguridade e a mobilidade de turistas, factores críticos á hora de xestionar ambos os concellos no verán. Espéranse impactos como:

  • Un destino máis eficiente e sustentable: Sustentabilidade de destinos consolidados.

O proxecto dotará a ambos os concellos da tecnoloxía de soporte necesaria para que poidan interactuar os diferentes servizos intelixentes que se desenvolverán a través de cada solución vertical, mediante unha plataforma que integrará recursos, sistemas e servizos, ademais de proporcionar información. 

EVOLUCIÓN CARA AO DESTINO TURÍSTICO INTELIXENTE

Sanxenxo e O Grove presentan este proxecto coa finalidade de sentar as bases para unha xestión transversal e dinámica dos servizos públicos, que leva a relación co turista a unha nova dimensión. Búscase *asimis*mo integrar o feito turístico na dinámica cidadá, facendo partícipe á poboación local do novo modelo de xestión intelixente dos municipios, grazas a servizos interactivos, abertos e próximos. 

Ademais, a iniciativa, a través dos diferentes proxectos específicos que a integran, permitirá a posta en marcha de servizos intelixentes e a coordinación dos mesmos, o que repercutirá na optimización dos recursos e na difusión da información, sentándose a base para unha coordinación integral e efectiva do novo ecosistema de servizos desenvolvidos.

Atender ao viaxeiro en cada momento do seu ciclo de viaxe, na canle que este elixa e cos contidos máis afíns, son os grandes retos para os destinos.

DESCRICIÓN TÉCNICA

COMPOÑENTE 1: SMART SILGAR

Situación de partida tecnolóxica

A praia de Silgar é un areal de 700 metros de lonxitude situado en pleno centro urbano de Sanxenxo. Conta con certificacións como a Bandeira Azul e a*Q de Calidade Turística. Está situada nunha zona de fácil acceso a pé desde calquera parte da localidade. O areal está rodeado por un paseo marítimo.

Existen 10 accesos desde o paseo, concretamente 3 ramplas e 7 puntos con dúas escaleiras enfrontadas cada un. En canto a servizos públicos, conta cos postos de socorrista, aseos públicos e duchas. Respecto dos traballos de limpeza e mantemento, son realizados por persoal de servizos do Concello de Sanxenxo.

En canto a outros servizos, existe nestes momentos unha concesión para a xestión dos seguintes elementos:

  • 3 quioscos-bar, de 20 m2, e as súas terrazas anexas.
  • 28 hidropedales.
  • 176 tumbonas e antucas.
  • 12 piraguas

En canto a posibilidades de aparcadoiro, na contorna da praia atópase o parking do Real Club Náutico, xestionado pola empresa Nauta Sanxenxo S.L., empresa de capital 100% municipal. Conta con 380 prazas durante todo o ano, ampliables en 200 prazas máis nos meses de tempada alta, habilitando a Praza do Mar.

COMPOÑENTE 2: XESTIÓN DA SEGURIDADE

Este compoñente inclúe a subministración, instalación e posta en marcha de todos os dispositivos necesarios para implantar un sistema de videovixiancia orientado ao control do tráfico nos principais eixos comerciais e turísticos de Sanxenxo e O Grove, así como o control do acceso de visitantes e a seguridade dos principais recursos turísticos da zona. Trátase, por tanto, dunha solución chave en man que debe incluír todos os elementos hardware e software necesarios así como todos os servizos de instalación e posta en marcha para dotar á zona dun sistema operativo de videovigilancia con capacidade de gravación de imaxes e visualización das mesmas cumprindo todos os requirimentos técnicos mínimos que se desenvolven nos seguintes apartados.

Na actualidade, tanto os concellos do Grove e Sanxenxo, non contan con ningún sistema de videovixiancia.

COMPOÑENTE 3: SMART PARKING E INTERMODALIDAD

Situación de partida tecnolóxica

Na actualidade, nin os Concellos de O Grove nin o de Sanxenxo dispón de ningún servizo de parking intelixente nin intermodalidad coche-bicicleta. O concello de Sanxenxo dispón dun parking de concesión municipal (Nauta Sanxenxo) de 380 prazas e o pasado ano 2017 implantou a zona azul nos meses de xullo e agosto en 28 rúas de Sanxenxo e 32 de Portonovo , limitando o aparcadoiro a 2h máximo.

Así mesmo a praia da Lanzada consta de 2 parkings, un por concello, separados a 2 km de distancia.
Adicionalmente o Concello do Grove, creou un espazo de parking nunha zona próxima ao porto e o concello, tal e como se pode ver na seguinte ilustración.

COMPOÑENTE 4: REDE DE INFRAESTRUTURA DE CONECTIVIDAD SENSORIZADA E HOTSPOTS DE WIFI PÚBLICO

No destino turístico non existen redes públicas de acceso á información. No entanto, trátase dun destino complexo, con incidencia de zonas rurais con dificultade de acceso á rede ou simplemente con velocidade insuficiente.

Por tanto é necesario ofrecer infraestruturas de acceso á rede, non só como mecanismo de atender a un turista hiperconectado, senón tamén para contar cunha infraestrutura de captación de información dos visitantes e servir como mecanismo para que a información de dispositivos sensorizados poidan integrarse de forma rápida e eficiente.
A situación de comunicacións na contorna non sempre é a mellor. Pese a os plans de despligue de Banda Ancha que desenvolveu a AMTEGA, aínda existen contornas con deficiencias e a distribución da infraestrutura de fibra óptica é aínda insuficiente. Na actualidade están a potenciarse ligazóns de radiofrecuencia punto a punto para tratar de chegar a contornas onde a calidade da conexión é deficiente.

COMPOÑENTE 5: CARTÓN TURÍSTICO

Na actualidade non existe na Mancomunidade do Salnés, nin de forma máis concreta nos Concellos do Grove ou Sanxenxo, ningún cartón que unifique as xestións coa entidade local e que permita acceder a servizos adicionais relacionados con movilidad, aparcadoiro ou uso e goce de instalacións deportivas. Da mesma maneira non existe ningún cartón ou bono enfocado a enriquecer a experiencia do visitante, que inclúa o acceso a recursos turísticos e condicións vantaxosas en transporte e comercio.

COMPOÑENTE 6: SISTEMA DE XESTIÓN INTEGRAL DE TURISMO (PLATAFORMA SMART DTI)

A Mancomunidade do Salnés e os Concellos de Sanxenxo e O Grove non contan nestes momentos cun sistema transversal que lles permita realizar unha xestión turística integral. Os principais inputs tecnolóxicos de partida son descritos nos epígrafes correspondentes a cada solución vertical proposta.

Scroll al inicio