AXUDAS E SUBVENCIÓNS

AEDL o Salnés

mancomunidade do salnés

AEDL O Salnés

Últimas axudas e subvencións

 

27 novembro 

Bases reguladoras do Programa I microempresas, de mantemento do emprego e a actividade económica das microempresas de Galicia máis afectadas pola COVID-19 (TR400B), e do Programa II hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría (TR400C), e se procede á súa convocatoria para 2020.

Programa Ayuda emprendimiento Femenino 2020 – Línea 2: Gastos directos para la puesta en marcha de la nueva actividad empresarial.

El objeto de esta línea es la concesión de ayudas para financiar los costes de escrituración, registro y constitución de empresas constituidas por mujeres en los doce meses anteriores a la presentación de la solicitud.

Convocatoria de ayudas destinadas al fomento de emprendimiento femenino 2020. Línea 1. El objeto de esta línea es la concesión de ayudas a mujeres que hayan iniciado un proyecto empresarial por cuenta propia, y que se hayan inscrito en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, en un Colegio Profesional o mutualidad en cualquier provincia de España, a partir del 1 de octubre de 2019.

18 novembro

Bases reguladoras do Programa de rescate das persoas traballadoras autónomas afectadas pola crise da COVID-19 financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR400A).

17 de novembro

Bases reguladoras para a concesión de axudas ás persoas armadoras de buques pesqueiros conxeladores do Censo unificado de palangre de superficie con porto base en Galicia para paliar as dificultades de comercialización ocasionadas como consecuencia da pandemia de COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PE209M).

30 de outubro

Convocan os premios extraordinarios nas ensinanzas artísticas profesionais nas modalidades de Música, de Danza e de Artes Plásticas e Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia, correspondentes ao curso 2019/20 (código de procedemento ED311F).

30 de outubro

Bases que regulan as axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro para a contratación de axentes de emprego e unidades de apoio, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento TR352B).

29 de outubro

Bases reguladoras da concesión das axudas temporais e excepcionais aos sectores agrarios máis desfavorecidos pola incidencia da crise do COVID-19, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan as axudas para o ano 2020 (códigos de procedemento MR436E e MR436F).

27 de outubro

Bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito dos trastornos mentais e as adiccións, orientados a minimizar o impacto que a pandemia pola COVID-19 ten na saúde mental da poboación galega (código de procedemento SA463I).

27 de outubro

Bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para contribuír a sufragar os custos de alugamento dos establecementos de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan as subvencións para o ano 2020 (código de procedemento PR471B).

26 de outubro

Bases reguladoras dos premios de Artesanía de Galicia e a súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN200A).

22 de outubro

Convocatoria para o ano 2020 as axudas pola crise sanitaria do COVID-19 no sector da flor cortada e da planta ornamental (código de procedemento MR436D)

21 de outubro

Convocatoria axudas TIC Cámaras 2020.

21 de outubro

Convocatoria de Axudas concello de Cambados.

 8 de outubro

Programa de axudas municipais á contratación por conta allea. Concello de Vilagarcía de Arousa

8 de outubro

Bases reguladoras dos Premios Galegos de Innovación e Deseño e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN822E)

5 de outubro

Axudas económicas destinadas ao fomento do emprego de 2020 PICE

  28 de setembro

Bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas destinadas a persoas tituladas universitarias en situación de desemprego para a matrícula nun máster universitario oficial ofertado polas universidades do Sistema universitario de Galicia no curso académico 2020/21 (código de procedemento ED421A).

21 de setembro

Bases reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas xestionado pola consellería con competencias en materia de política social da Xunta de Galicia (código de procedemento BS623D)

7 de setembro

Bases y se regula el procedimiento para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para inversiones en equipos para proteger las artes de pesca y las capturas frente a los mamíferos y a las aves protegidas por la Directiva 92/43/CEE o por la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, para propietarios de buques pesqueros, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), y se convoca para el año 2020 dicho procedimiento (código de procedimiento PE120A).

Bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

 2 de setembro

Bases para as axudas do fomento do emprego e do emprendemento

2 de setembro

Bases reguladoras das axudas municipais para autónomos, microempreas e pequenas empresas.

31 de agosto

Convocatoria de subvencións municipais para asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no concello de Meis

27 de agosto

Bases reguladoras de las ayudas para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva.

27 de agosto

Bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa Fábrica del futuro, fábrica inteligente y sostenible de la industria 4.0 (cuarta convocatoria), orientado a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías industriales innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento IN854A)

26 de agosto

Bases, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para a realización de funcións de artes escénicas e música durante o ano 2020 (código de procedemento CT406A)

26 de agosto

Bases reguladoras de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, ao impulso do sector escénico galego, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT403D)

A Xunta de Galicia anima ás pemes galegas a participar na nova convocatoria do proxecto europeo C-Voucher, no cal a Axencia Galega de Innovación (Gain) participa como socio e que ten como obxectivo promover a economía circular no tecido empresarial. Ata o 30 de outubro, as empresas galegas dos ámbitos da saúde, a economía azul, o téxtil, a agroalimentación e a fabricación poderán presentar o seu proxecto para optar ás axudas de ata 15.000 euros e asesoramento técnico.

Bases reguladoras para la concesión de ayudas por la Entidad Pública Empresarial Red.es, M.P., al desarrollo tecnológico y contenidos digitales, en el marco de la Acción Estratégica de Economía y Sociedad Digital del Programa Estatal de I+D+i orientada a retos de la sociedad y del Programa Estatal de liderazgo empresarial en I+D+i.

  24 de agosto

Programa De Axudas Municipais Á Creación De Empresas Concello De Vilagarcía 2020

12 de agosto

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o impulso da comercialización dixital, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento IN201G).

6 de agosto

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das axudas ás librarías de Galicia para a realización de actividades de difusión do libro e da lectura en 2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CT224C)

6 de agosto

Convocatoria para o ano 2020 de axudas para a realización dun programa piloto de formación en formato non presencial de recualificación profesional dixital, dirixido a persoas desempregadas paradas de longa duración maiores de 45 anos, Programa piloto sénior dixital (código de procedemento TR303A)

3 de agosto

Bases reguladoras para a concesión de axudas de emerxencia social e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento PR935A)

  23 de xullo

Axudas económicas para a conservación e rehabilitación de edificios e vivendas na área de rexeneración e renovación urbana nos concello de Cambados

23 de xullo

Bases reguladoras de axudas a centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das persoas con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021 (códigos de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M).

  17 de xullo

Bases reguladoras para la convocatoria de ayudas a entidades que realicen inversiones para la fabricación de dispositivos médicos, equipos de protección personal y aquellos productos que sean considerados de emergencia por el Gobierno en relación con el COVID-19, durante el ejercicio 2020.

17 de xullo

Bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non competitiva, para o desenvolvemento de produtos, proxectos e obras realizados con madeira, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento IN502B, IN502C, IN502D e IN502E)

9 de xullo

Bases reguladoras de las ayudas para la contratación de técnicos y técnicas especialistas en organismos intermedios para el asesoramiento a empresas en situaciones coyunturales provocadas por el escenario económico del COVID-19, financiadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020 (código de procedimiento TR332C)

8 de xullo

Bases que rexen os premios do programa Xuventude Crea e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento BS310Q)

7 de xullo

Bases reguladoras dos obradoiros e das axudas á dixitalización Industria 4.0 para o ano 2020 cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG300C). Liña IG240 axudas.

6 de xullo

Bases reguladoras do programa Cheque autónomo seguimos adiante, financiado con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020 e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR342B)

6 de xullo

Bases reguladoras das axudas do programa Emega para o fomento do emprendemento feminino en Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) no marco do programa operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria no ano 2020 (procedemento SI429A)

2 de xullo

Condicións de adhesión das empresas turísticas ao programa Bono Turístico #QuedamosenGalicia e se abre o prazo para a presentación das solicitudes de participación (código de procedemento TU985A).

1 de xullo

Bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxías renovables térmicas, para os anos 2020-2021, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IN421G)

1 de xullo

Bases reguladoras das axudas destinadas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, ás persoas traballadoras e ás empresas afectadas por expedientes de regulación temporal de emprego de suspensión de contratos ou redución da xornada para favorecer o mantemento do emprego ante flutuacións da economía, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820F).

29 de xuño

Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e a promoción do talento audiovisual galego, e se convocan para o ano 2020.

 25 de xuño

Bases reguladoras das axudas aos proxectos de empresas galegas para garantir a seguridade laboral e xerar confianza no consumidor, susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020 (código de procedemento IG524D)

23 de xuño

Bases reguladoras polas que se regulan as axudas destinadas ás persoas traballadoras afectadas, con 55 ou máis anos de idade, pola extinción dos seus contratos de traballo por procederen de empresas en crise, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR820E).

      MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría de Estado de Comercio,
por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Comercio
Interior, sobre pautas y recomendaciones sanitarias para ejercer la actividad
comercial.

22 de xuño

Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ao investimento para infraestruturas locais (programa Infraestruturas estratéxicas abertas), promovidas por grandes empresas galegas, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG408D)

22 de xuño

Bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para programas de deseño e implementación de itinerarios personalizados e accións específicas que favorezan a inserción sociolaboral de mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021, no marco do Pacto de Estado contra a violencia de xénero (código de procedemento SI451A)

19 de xuño

Acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos proxectos dos comercios retallistas galegos para contribuír á reactivación do comercio galego garantindo a seguridade laboral e a xeración de confianza no consumidor, susceptibles de financiamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG524C).

19 de xuño

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro para a dinamización dos centros comerciais abertos e prazas de abastos de Galicia, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento CO300A)

19 de xuño 

bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de comerciantes sen fins de lucro de ámbito superior ao municipal ou federacións, para a revitalización do comercio de proximidade e a incentivación do consumo a través do tícket de dinamización comercial, e se procede á súa convocatoria (código de procedemento CO300B).

Extracto de la Orden, de 8 de junio, por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agraria (Plan Renove) para el ejercicio 2020.

18 de xuño

bases reguladoras das axudas para a internacionalización dixital das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital 2020), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG401D).

18 de xuño

Bases reguladoras das axudas a proxectos de dixitalización para facer fronte á situación provocada polo COVID-19 (programa Cheques Dixitalización COVID-19), susceptibles de cofinanciamento polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG300E).

17 de xuño

Bases reguladoras do Programa de axudas para a contratación de persoas traballadoras remudistas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR349Y).

13 de xuño

Axudas ás familias con nenas e nenos de ata 12 anos para a conciliación na situación xerada pola covid-19 a través do programa Bono Coidado Extraordinario

12 de xuño

PLAN DE FOMENTO DA EMPREGABILIDADE NA PROVINCIA DE PONTEVEDRA DENOMINADO “O TEU PRIMEIRO EMPREGO 2020

2 de xuño

Bases reguladoras das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG401A).

PLAN DE DIXITALIZACIÓN XUNTA DE GALICIA

2 de xuño

Bases reguladoras do concurso Eduemprende Idea 2020, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con fondos públicos, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG650A).

28 de maio

Bases reguladoras e se convocan para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, as axudas á valorización e á segunda transformación das pequenas e medianas empresas da industria forestal galega e do contract (código de procedemento IN500B).

28 de maio

Bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a asistencia a mercados e foros internacionais de contidos audiovisuais, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT404C).

28 de maio

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT207B).

26 de maio

Bases reguladoras das axudas ao investimento para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19 (Inviste COVID-19) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG415B).

  22 de maio

Bases reguladoras das axudas destinadas a fomentar o asociacionismo e a participación das mulleres, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI437A).

  22 de maio

Bases das subvencións do Programa de axudas para contribuír a minimizar o impacto económico e social do COVID-19 nos alugueiros de vivenda habitual, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento VI432E).

El portal Acelera Pyme está destinado a ayudar a las pymes y autónomos con el fin de atenuar el impacto del COVID-19 en su actividad.

Medidas loita contra a COVD19 adoptadas polo Goberno de España. 

1 Medida Ministerio Traballo          2 Ministerio Sanidade               3 Ministerio Traballo

  4 de maio

Apróbanse as bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a producións e coproducións audiovisuais de contido cultural galego, e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT207A).

  4 de maio

Creación un canal alternativo para la comercialización de productos agroganaderos de proximidad con motivo de la suspensión de actividades comerciales derivada de la entrada en vigor del Real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

. 31 de Abril

Bases reguladoras de subvencións dirixidas a cooperativas agro-gandeiras da provincia
de pontevedra para investimentos durante o exercicio 2020

 31 de Abril

Bases para a concesión de subvencións ás confrarías de pescadoras e pescadores, á federación de confrarías e ás agrupacións de mariscadoras da provincia de pontevedra para investimentos durante o exercicio 2020

  

Medidas complementarias loita contra o COVID19

Cuestións sobre a situación do COVID19 do Ministerio da Seguridade Social

   

Medidas do Ministerio de Hacienda ante o COVID-19.

23 de abril

RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2020 pola que se invitan as empresas e outros operadores económicos para que manifesten o seu interese de acceder a unha liña de axudas aos investimentos para a fabricación de produtos relacionados co COVID-19.

22 de abril

Bases da IV edición dos premios provinciais á xuventude, ano 2020 IV edición dos premios provinciais á xuventude, ano 2020.

15 de abril 

Bases reguladoras das axudas aos proxectos de reorganización produtiva das empresas galegas para a fabricación de equipamento sanitario, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG415A).

Marketplace COVID-19 GALICIA é a plataforma á que podes incorporar as túas ofertas e demandas de suministros de Equipos de Protección Individual EPI´s e outros equipamentos necesarios na crise do Coroavirus. 

A Consellería de Economía, Emprego e Industria a través desta portal achega información sobre a actividade económica e laboral en Galicia na actual situación do coronavirus, con especial atención aos diferentes programas de axudas aprobados e as medidas en materia de emprego e seguridade e saúde laboral.

31 de marzo

Bases reguladoras de subvencións dirixidas a cooperativas agrogandeiras da Provincia de Pontevedra para investimentos durante o exercicio 2020.

31 de marzo 

Bases para a concesión de subvencións ás confrarías de pescadoras e pescadores, á federación de confrarías e ás agrupacións de mariscadoras da provincia de pontevedra para investimentos durante o exercicio 2020

16 de marzo

Bases reguladoras para a concesión das axudas extraordinarias a persoas emigrantes galegas retornadas e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento PR905A)

9 de marzo

Bases reguladoras das axudas para facilitar a obtención dos permisos de condución das clases B e C á mocidade galega, dirixidas ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento BS321A).

5 de marzo

Bases reguladoras e se procede á convocatoria de bolsas para a realización de prácticas formativas en empresas do sector TIC (bolsas DigiTalent) dirixidas a estudantes do Sistema universitario de Galicia no curso 2019/20 no marco do Plan DigiTalent (código de procedemento PR607A)

26 de febreiro

Convocatoria axudas para a realización de actividades de formación en linguas estranxeiras no ano 2020, destinadas ao alumnado dos centros docentes sostidos con fondos públicos, en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento ED504B).

24 de febreiro

Bases reguladoras das axudas para a redución do impacto Brexit nas empresas galegas con interese no mercado do Reino Unido (Cheque Brexit), e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG623A).

24 de febreiro

Bases reguladoras e se convoca para o ano 2020 o programa de axudas para a concesión das estadías de tempo libre para mulleres soas con responsabilidades familiares non compartidas (código de procedemento SI447A).

24 de febreiro

Se convoca para o ano 2020 o programa de axudas para a participación no programa Conecta con Galicia, dirixido a mozos e mozas de orixe galega ou descendentes de persoas emigrantes galegas e que residan no exterior (código de procedemento PR930A).

21 de febreiro

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para actuacións en materia de ecoinnovación comercial e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300D).

21 de febreiro

Bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións para a innovación, a dixitalización e a implantación de novas fórmulas de comercialización e expansión do sector comercial e artesanal, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento CO300C).

10 de febreiro

Bases que rexen as axudas enmarcadas no programa Iniciativa Xove durante o ano 2020 e se procede á súa convocatoria (código de procedemento BS306B)

3 de febreiro

Bases reguladoras das axudas aos proxectos de investimento empresarial, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408A).

3 de febreiro

Bases reguladoras para a concesión de prazas para o programa de turismo interior Elixe Galicia de estadías de ocio para a mocidade, familias e maiores, e se procede á súa convocatoria para os anos 2020 e 2021 (códigos de procedemento TU404A, TU404B e TU404C).

3 de febreiro

Bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedementos TR341D e TR349F).

3 de febreiro

Bases reguladoras para o fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de nova creación e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento TR807I e TR340E).

3 de febreiro

Bases reguladoras do programa do bono das persoas autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341Q).

3 de febreiro

Bases reguladoras, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341R).

 3 de febreiro

Bases reguladoras do Programa do bono renova nos negocios das persoas traballadoras autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341S).

3 de febreiro 

Bases reguladoras do Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TR341T).

29 de xaneiro

Bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior conxunta das empresas galegas (Galicia Exporta Organismos Intermedios) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG421A).

29 de xaneiro

Bases reguladoras das axudas para a execución de accións de promoción exterior das empresas galegas (Galicia Exporta Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (código de procedemento IG622A).

28 de xaneiro 

Bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2020, co obxecto de coñecer a lingua dese país (código de procedemento ED416A).

28 de xaneiro

Bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a innovación no sector pesqueiro, cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), e se convoca para o ano 2020 o dito procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto (códigos de procedemento PE205G e PE205H).

28 de xaneiro

Bases reguladoras das axudas para o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas, para a creación de empresas para as persoas agricultoras mozas, e para a creación de empresas para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2020 (códigos de procedemento MR404A, MR405A e MR405B).

24 de xaneiro

Bases reguladoras do Programa de axudas para implantar a igualdade laboral, a conciliación e a responsabilidade social empresarial (RSE), e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de procedemento TR357C, TR357D e TR357B).

24 de xaneiro

Bases reguladoras das axudas para os investimentos en transformación e comercialización de produtos agrarios do período 2014-2020, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2020 (código de procedemento MR340A)

24 de xaneiro

Bases reguladoras de préstamos directos para o financiamento empresarial en Galicia, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (código de procedemento IG408B).

24 de xaneiro

Bases reguladoras das axudas á internacionalización dixital
das empresas galegas (Galicia Exporta Dixital)

  7 de xaneiro

Bases reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2020

  7 de xaneiro

Bases reguladoras do programa Emprega Muller para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020

  7 de xaneiro

Bases reguladoras do programa Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos á contratación, formación e emprego con apoio

  7 de xaneiro

Bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020

  3 de xaneiro

Bases reguladoras e se procede á convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea no marco do programa comunitario Erasmus+ para o alumnado do Sistema universitario de Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20

  2 de xaneiro

Se convoca para o ano 2020 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero

 2 de xaneiro

Bases para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas de indemnización económica, dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas mortais por violencia de xénero, así como a mulleres que resultasen gravemente feridas como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero

2 de xaneiro

Bases para a concesión das axudas  para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero

  

6 de setembro

Bases reguladoras para o período 2019-2021 e se procede á primeira convocatoria das subvencións para o financiamento das accións formativas con compromiso de contratación en unidades formativas das empresas, para os exercicios 2019-2020

23 de decembro

Bases para a concesión de bolsas de formación práctica en mercados emisores mediante a realización de prácticas de especialización en oficinas de turismo en mercados emisores durante o ano 2020.

20 de decembro

Bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións de creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego.

17 de decembro

Convocatoria de Axudas do PROGRAMA TIC CÁMARAS do Sector Minorista.

13 de decembro

Bases reguladoras de subvencións para a concesión directa de bolsas e axudas para persoas traballadoras desempregadas que participen en accións formativas de formación profesional para o emprego correspondentes ao exercicio de 2020 (código de procedemento TR301V).

5 de novembro

Nova convocatoria proceso de selección o acceso ao permiso de explotación de marisqueo a pé da Cofradía de Cambados.

21 de octubro
ORDEN de 10 de octubre de 2019 por la que se aprueban las bases que rigen los premios Talento Mozo Galicia y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento BS327A).

4 de setembro
Bases reguladoras da selección das persoas beneficiarias das subvencións do programa de fomento da empregabilidade na provincia de pontevedra “o teu primeiro emprego” en organizacións non gobernamentais.

17 de junio
RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2019, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas y de sus descendientes, y se convocan para el año 2019 (código de procedimiento PR937A).

17 de abril
Resolución de 2 de abril de 2019 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para nuevos emprendedores, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (Galicia Emprende).

25 de xaneiro
ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2019

Ir arriba