PORTAL DE TRANSPARENCIA

Mancomunidade do Salnés

Mancomunidade do Salnés

Portal de transparencia

Con vocación de transparencia e mellora constante, a Mancomunidade do Salnés pon a disposición a información necesaria de forma clara e concisa. Isto suporá un paso máis para converter esta Administración pública nun ente transparente, innovador e ao servizo dos cidadáns empregando para conseguílo o principio de publicidade activa.

Con este Portal pretendemos que os requirimentos de máis transparencia, rigor e ética pública que as sociedades esixen hoxe a gobernos e institucións públicas e o necesario cumprimento da Lei 19/2013 de Transparencia, acceso á información pública e bo goberno,  véxanse cumpridos ao máximo na nosa corporación.

Para conseguir este obxectivo, necesitamos a túa colaboración e que nos fagas chegar cantas suxestións ou críticas consideres oportunas.

Áreas do Portal de Transparencia

ORGANIZACIÓN

A Mancomunidade do Salnés organizase como unha unión voluntaria dos concellos da comarca do Salnés.

Os seus órganos de Goberno están formados por:

  • Presidente/a
  • Vicepresidente/a
  • Xunta da Mancomunidade
  • Comisión Executiva.

CANLE DE DENUNCIAS DO PLAN DE MEDIDAS ANTIFRAUDE

Ten as seguintes opcións para comunicar a súa denuncia:

Transparencia económico - financeira

Periodo medio de Pago

Retribucións e autorizacións de compatibilidade

Os cargos de Presidente/a, Vicepresidente/a e Vogais da Mancomunidade do Salnés reciben por asistencias a sesións da Xunta da Mancomunidade, Comisións Executivas e Comisións as seguintes cantidades:

Presidencia: 100,00€

Vogais: 60€

Subvencións

Xunta de Galicia, Fondos Europeos, Interreg, Ministerios, Cámara de Comercio.

Scroll al inicio